Algemene Vergaderingen

Samenstelling

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor afwezigen en tegenstemmers.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering van aandeelhouders toegelaten te worden moet iedere houder van aandelen aan toonder ten minste drie werkdagen voor de datum van de vergadering zijn aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, en dit tegen afgiftebewijs. De houders van aandelen op naam kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene vergadering van aandeelhouders indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister ten minste drie werkdagen voor de datum van de vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap gedurende de drie werkdagen die de algemene vergadering voorafgaan.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, ten minste drie werkdagen voor de datum de vergadering.

Een aanwezigheidslijst waarop de namen van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen voorkomen wordt door ieder van hen of door hun lasthebbers ondertekend voor zij de vergadering binnenkomen.

Bijeenroeping

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.
Ze worden eveneens in deze rubriek en op de home page van de website geplaatst. Volmachtformulieren worden telkens te gelegener tijd ter beschikking gesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de wijze van vertegenwoordiging, het bureau en voorzitterschap, het verloop van de vergadering, de wijze van besluitvorming en de notulen verbonden aan de aandelen is te vinden in Titel V artikel 24 tot en met 34 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap de dato 11 juni 2012.