Algemene vergaderingen

Samenstelling

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor afwezigen en tegenstemmers.

Toelating tot de algemene vergadering

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er zijn
stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, uiterlijk op de veertiende dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (“registratiedatum”),
hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam,
hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.
De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, door een origineel formulier op papier terug te zenden naar het in de oproeping vermelde adres, of, als de oproeping dat toestaat, door dit formulier langs elektronische weg terug te sturen.
De houder van gedematerialiseerde aandelen legt uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering aan de vennootschap (of aan een daartoe door haar aangestelde persoon) een attest voor (of laat dit doen) afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Een aanwezigheidslijst waarop de namen van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen voorkomen wordt door ieder van hen of door hun lasthebbers ondertekend voor zij de vergadering binnenkomen.

Bijeenroeping

De raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Ze worden eveneens in deze rubriek en op de homepagina van de website geplaatst. Volmachtformulieren worden telkens te gelegener tijd ter beschikking gesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de wijze van vertegenwoordiging, het bureau en voorzitterschap, het verloop van de vergadering, de besluitvorming en de notulen is te vinden in Titel V artikel 25 tot en met 34 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.