Bijzondere verslagen

Bijzondere verslagen en ontwerpen van statutenwijziging

Deze rubriek groepeert alle in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) bedoelde bijzondere verslagen. Het betreft onder meer de verslagen van de raad van bestuur opgesteld in volgende gevallen:

 • bij voorstel tot ontbinding van de vennootschap
 • bij een quasi-inbreng in natura
 • bij een voorstel tot wijziging van het doel van een vennootschap
 • bij een voorstel tot wijziging van de rechten verbonden aan verschillende soorten van aandelen of effecten
 • bij de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort
 • wanneer tot uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants wordt besloten
 • wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven
 • ingeval een kapitaalverhoging een niet-geldelijke inbreng omvat
 • wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt hem de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal te verhogen of om die bevoegdheid te vernieuwen
 • wanneer de algemene vergadering moet bijeenkomen omdat het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft of tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal
 • bij fusie door overneming of door oprichting van een nieuwe vennootschap
 • bij splitsing door overneming of door oprichting van nieuwe vennootschappen
 • bij inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak
 • bij voorstel tot omzetting van de vorm van de vennootschap

Klik op een van de titels om het verslag van uw keuze te openen. Downloaden kan ook: klik met de rechtermuisknop op de titel en volg de instructies op het scherm. Om de pdf-bestanden te lezen, hebt u Adobe Acrobat Reader nodig – Acrobat Reader downloaden.