Jaarlijkse algemene vergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats op de vierde dinsdag van de maand mei om 11.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproeping gebeurt volgens de bepalingen van artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze wordt eveneens op deze bladzijde en op de homepagina van de website geplaatst. Volmachtformulieren worden telkens te gelegener tijd ter beschikking gesteld.

Aanvulling inzake de toelatingsformaliteiten

Kennisgeving: Aandeelhouders die het voornemen hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, dienen hun voornemen te melden aan de vennootschap. Deze kennisgeving moet de vennootschap bereiken per post op het adres te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen (België) ter attentie van Evelien Devlieger, CFO, of per e-mail aan investor.relations@accentis.com.

Attest: Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen dient voormelde kennisgeving een attest te bevatten afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Archief jaarlijkse algemene vergaderingen