Transparantieverklaringen

In overeenstemming met artikelen 15,§1, artikel 18,§1 en artikel 29 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen wordt volgende informatie bekendgemaakt:

Basisgegevens

  • Totaal maatschappelijk kapitaal: 25.500.000,00 EUR
  • Totaal aantal gewone aandelen: 1.262.854.001
  • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (noemer): 1.262.854.001

Bijkomende gegevens

  • Totaal aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties: geen
  • Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten: geen
  • Totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van die inschrijvingsrechten kan worden verkregen: geen
  • Totaal aantal aandelen zonder stemrecht: geen

Statutaire drempels

In Artikel 9 van de statuten van de vennootschap werd de drempel voor bekendmaking van een deelneming vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Hoe een kennisgeving doen?

Voor de kennisgevingen beveelt de FSMA het gebruik van het standaardformulier TR-1 BE aan. U kunt het downloaden onderaan deze bladzijde. Het is eveneens beschikbaar op de website van de FSMA.

Kennisgevingen moeten zowel aan Accentis als aan de FSMA worden overgemaakt. Kennisgevingen aan Accentis kunnen gebeuren via elektronische weg aan investor.relations@accentis.com.

De FSMA beveelt overmaking langs elektronische weg aan, op het e-mailadres trp.fin@fsma.be, en vervolgens – omwille van de rechtszekerheid – per fax op het nummer +32(0)2 220 59 12.

Persberichten naar aanleiding van ontvangen kennisgevingen

Ontvangen kennisgevingen